Her er politiets egne tall og analyser.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Voldssaker på Sunnmøre har økt med 18 % fra 2010 til 2014 og siste året er det en økning innenfor samtlige av hovedstatistikkgruppene politiet registrerer saker. Innenfor «familieforhold» er det alene en økning på 96 % i perioden 2010-2014 og en økning på 39 % det siste året.

Halvparten av volden skjer i Ålseund i helgene

I tidsrommet 2010 til 2014 er 9204 personer involvert i straffesakene på Sunnmøre, derav 6022 menn og 3182 kvinner. Av disse er 488 menn og 35 kvinner domfelt. Av personer registrert som fornærmet var 1408 menn og 1140 kvinner. Ikke uventet utgjør legemsfornærmelse (§228,1) 41% av den totale voldsstatistikken. Av alle voldssakene utgjør har hovedpolitisonen Ålesund 48 %.

39 % av voldssakene er skjer på helgedagene lørdag og søndag i tillegg til en liten økning i ukedagene tirsdag og fredag. Volden skjer i hovedsak nattestid og i tilknytning til midnatt. Denne registreringen er markant. Antall saker knyttet til familieforhold og personlig frihet går ned i tilknytning til helg mens liv, legeme og helbred går opp. 40 % av alle voldssaker oppstår mellom kl. 00.00 og 01.00. De fleste(60 %) av voldssakene oppstår mellom kl. 00.00 og 04.00.

Generelle voldssaker

Generelle voldssaker utgjør 56 % av voldsstatistikken, og legemsfornærmelse (§228,1) utgjør 67 % av de generelle voldssakene. Ålesund har 44 % av de generelle voldssakene på Sunnmøre og dette er ikke unaturlig med tanke på befolkningstetthet og utestedene her. Ulstein og Hareid kommer somnummer to på statistikken med 12 % av den generelle volden. Det er dobbelt så mange tilfeller av generell vold enn neste som er Volda. 52 % av de generelle voldssakene oppstår i tilknytning til helg. 42 % av de generelle voldssakene oppstår mellom kl. 00.00 og 01.00. 54 % oppstår mellom kl. 00.00 og 04.00.

Vold av alvorlig karakter

Vold av alvorlig karakter utgjør 23 % av den totale voldsstatistikken med 142 saker. Det er legemsbeskadigelse som topper statistikken og som representerer 35 % av sakene innenfor denne kategorien.

Vold av alvorlig karakter er høyest representert i hovedpolitisonen Ålesund med 51 %. Da spesielt knyttet til politisonene Ålesund sentrum og Aspøy. Dette er til sammenligning tilnærmet likt med generelle voldssaker. Politisonen Ulstein og Hareid er også her rangert som nummer to etter Ålesund. 67 % av disse sakene oppstår i helga, men en mindre forhøyning på onsdager i ukedagene.

Vold av alvorlig karakter skiller seg fra andre voldskategorier med at den er markant over lengre periode på natten. Det er også en forhøyning av antall saker på ettermiddag mellom kl. 14.00-19.00. 36 % av alle sakene knyttet til vold av alvorlig karakter oppstår mellom kl. 00.00 og 01.00. 58 % oppstår mellom kl. 00.00 og 04.00.

Familieforholdssaker

Familieforholdssaker utgjør 16% av den totale voldsstatistikken (100 saker). 74 % av disse sakene er kodet som Mishandling i familieforhold, med legemskrenkelse (§219,1). Dette er samme trend som den nasjonale statistikken hvor 65 % av antall saker er kodet innenfor den samme statistikkgruppen. Den prosentvise utviklingen innenfor familieforholdssaker i perioden 2010-2014 er på 96 %. Til sammenligning er den nasjonale økningen 23 %.

31 % av den totale saksmengden i saksuttrekket gjeldende vold, på tvers av voldskategorier, er kategorisert som familievold. Det vil si at det er en relasjon mellom fornærmede og voldsutøver men at det ikke går under lovhjemmelen § 219, mishandling i familieforhold. Dette er tall som ikke er kvalitetssikret.

Positivt med flere anmeldelser

Økningen i antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner betraktes som positiv.

Både i politiet og i samfunnet for øvrig har det vært en økende oppmerksomhet på denne type saker de seneste årene. En sannsynlig forklaring på økningen er at flere saker kommer til politiets kjennskap og at politiet i økende grad benytter seg av de virkemidler som er til rådighet for å beskytte ofrene. 32 % av sakene er begått innenfor hovedpolitisonen Ålesund. Ser vi på de resterende politisonene har Volda sentrum flest familieforholdssaker med 12 %.

Familievold om natten

Den geografiske utbredning og fordeling av familieforholdssaker over gjerningstidspunkt er ulik de andre voldskategoriene. Sakene er ikke knyttet til offentlig sted og utesteder men i de private hjem. Fordelingen av familieforholdssakene i uken er flatere enn den totale voldsstatistikken. Mandag, tirsdag og fredag fremgår som de dagene med flest forhold. 77 % av alle familieforholdssaker oppstår mellom kl. 00.00 og 01.00. 79 % oppstår mellom kl. 00.00 og 04.00.

Av samtlige saker knyttet til § 219, mishandling i familieforhold, skjedde 97 av 100 saker utelukkende på privat sted og i hovedsak hjemme hos de involverte partene. Dette viser at vold i nære relasjoner skiller seg markant fra de andre voldskategoriene som ofte skjer på offentlig sted og gjerne knyttet til utelivet i helgene.

Når nytt straffesakssystem blir innført i høsten vil for øvrig strafferammen økes fra 4 til 6 år for mishandling i nære relasjoner og fra 6 til 15 år for grov mishandling i nære relasjoner.

Analysen viser at voldsbildet er komplekst. Forskjellig type voldskriminalitet krever egne særskilte forebyggende tiltak. Det vises her spesielt til vold i nære relasjoner hvor 97 % av sakene for 2014 skjedde på privat sted og at en stor andel av disse rammer barn.

Kilde: Politiet

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]