Bålbrenning er forbudt i Ålesund, men for St.Hans bål gjelder egne regler. Husk å melde fra til brannvesenet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Avfalls- og bråtebrenning er forbudt, men det kan i særlige tilfeller søkes om dispensasjon og for St. Hans gjelder egne regler, skriver Ålesund kommune på sine nettsider.

St. Hans bål

Det er lange tradisjoner for St.Hans bål i Norge. Brannvesenet gir derfor dispensasjon fra forbudet mot bålbrenning når det gjelder St. Hansaften 23.juni (eller opp mot nærmeste helg).

Planlegger du et St.Hans bål? Fyll ut meldeskjema for St.Hans bål og send det til innen 20. juni.

Forbud og dispensasjon

Forbudet om avfalls- og bråtebrenning ligger i «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, vedtatt av bystyret 7. april 2011.

Reglene åpner for at det i særlige tilfeller kan søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning på eget søknadskjema.

Bruk dispensasjonskjema.

Sikker/lovlig bålbrenning forutsetter:

Det skal være en ansvarlig person for bålet.

Bålbrenning må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Vi minner om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs. langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne).

Tilstrekkelig med slokkevann eller annet redskap må være tilgjengelig. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.

Bålet skal kun bestå av rene produkter (ubehandlet trevirke, papir/papp). Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes, jf. Forurensningslovens §§ 7 og 11 (som malt/trykkimpregnert trevirke eller søppel (plast, møbler etc.).

Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging (gjelder ikke kaffe-/pølsebål)

Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Området skal ryddes etter bålbrenning.

Brannvesenet kan nekte bålbrenning hvis værforholdene gjør det nødvendig

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]