Folkehelserapporten for 2014 er her og trenden er klar: Folkehelsen er god i Ålesund.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Gjennomgangen av helsetilstand i Ålesund i 2014 viser at folkehelsen fortsatt er god. Forventet levealder er høyere i Ålesund enn landet ellers, og det er mindre psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2 enn i resten av landet.

Kommunen skårer også bedre på en rekke viktige levekårsindikatorer; andelen av arbeidsledige og personer med lav inntekt, uføretrygdede, sosialhjelpsmottagere og eneforsørgere er lavere.

Andelen med videregående eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået. Trivselen hos elevene er høyere, og frafallet i videregående skole er mindre enn i landet ellers. Andelen 5. klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing og regning er også lavere enn i landet som helhet. Det samme gjelder dessverre ikke 8. klassingene.

Utfordringer

Rapporten viser at det som skiller seg ut i negativ retning er antall krefttilfeller. Av krefttyper er det særlig lungekreft, prostatakreft og kreft i fordøyelsesorganene kommunen har mer av enn landet ellers. Trafikkstøy er også et større problem i kommunen vår enn i mange sammenlignbare kommuner.

Det er sosiale helseforskjeller i Ålesund, slik som i resten av landet. De som har fullført videregående skole har 4,5 år lenger forventet levetid i Ålesund enn de som ikke har fullført videregående skole. Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig målsetting i folkehelsearbeidet.

Folkehelsekoordinator Kathrin Kobbevik sier at det er viktig å merke seg at psykiske lidelser, rusproblemer, hjerte- og karsykdommer og overvekt er store utfordringer også i Ålesund selv om kommunen ligger bedre an enn landsgjennomsnittet.

– Her er det behov for økt forebyggende innsats, sier hun. Over hele landet ser vi en tendens til økning i depresjonsplager. Noe av forklaringen på de høye tallene kan være at de unge føler at de kommer til kort i en stresset hverdag. Det er mange krav til skoleprestasjoner, fritidsaktiviteter og utseende som kan bidra til at man føler at man ikke strekker til i hverdagen. Sosiale medier bidrar også til at det blir økt press.

Alle sektorer er viktige

Kobbevik sier at selv om folkehelsen i Ålesund er generelt god, er det likevel flere store utfordringer kommunen må jobbe mer med.

– Det er viktig at prioriteringer og tiltak er tydelige og synlige i andre sektorplaner enn bare helsesektorens. Alle sektorer er viktige for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og fremmer fellesskap, trygghet og deltagelse. Dette er en forutsetning for å kunne møte helseutfordringer før de beslaglegger kapasitet i helsetjenesten. Flere av kommunens virksomheter har rapportert om sine folkehelsetiltak i årsmeldingen for 2014 som blir lagt frem i juni.

Folkehelse i alt

Kommuneplanens samfunnsdel er nå klar for politisk behandling og høring. Folkehelse er et gjennomgående perspektiv i denne, og informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer har blitt anvendt i en tverrfaglig sammenheng. Flere fagplaner er også under utarbeiding, f.eks. re-/habiliteringsplan, ruspolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. I disse vil også folkehelse være et viktig perspektiv, og planene vil ha betydning for resultater på folkehelseområdet.

Bakgrunn

Plikten til å ha folkehelsemelding er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og å redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. folkehelseloven § 3).

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]